TPS LA TONBE WI - DEPIW TE ISI AVAN 3 JUIN 2024 OU KALIFYE POU TPS LA - RELE 239 895 2646

Welcome-Bienvenue-Bienvenido-M kontanw La

TOUT ENFOMASYON SOU I-134A

Depi gouvènman ameriken an fin n anonse l ap pèmèt jiska 30 000 migran ki soti Ayiti, Kiba, Venezyela ak Nikaragwa antre Ozetazini an, anpil moun ap chache aplike. Nan atik sa, nou prezante ou 6 etap sipòtè ak benefisyè yo dwe suiv nan pwosesis la, daprè Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS).

Etap 1

Yon sipòtè ki Ozetazini pral soumèt yon Fòm I-134A, sou entènèt kote l ap fè yon Deklarasyon Sipò Finansye atravè pòtay entènèt myUSCIS pou kòmanse pwosesis la.

Fòm I-134A ap idantifye epi kolekte enfòmasyon sou sipòtè a ak benefisyè a. Sipòtè a dwe soumèt yon Fòm I-134A apa pou chak benefisyè li vle ede.

Lè sa a, USCIS pral egzamine sipòtè a pou asire li kapab sipòte finansyèman moun li vle sipòte a epi pwoteje li kont eksplwatasyon ak abi. Ajan USCIS, nan diskresyon yo, pral verifye epi konfime sipòtè yo anvan yo avanse nan pwosesis la.

Etap 2

Si USCIS konfime yon sipòtè, benefisyè ki nan lis la ap resevwa yon imèl nan men USCIS ak enstriksyon sou fason pou li kreye yon kont USCIS sou entènèt ak lòt etap k ap vini yo. Benefisyè a dwe konfime enfòmasyon sou tèt li yo nan myUSCIS epi sètifye li satisfè de kondisyon kalifikasyon yo.

Etap 3

Aprè yo fi n konfime enfòmasyon li yo nan kont li sou entènèt la epi li fi n ranpli atestasyon kalifikasyon obligatwa yo, benefisyè a pral resevwa enstriksyon atravè myUSCIS sou fason pou li jwenn aksè nan aplikasyon mobil CBP One nan. Benefisyè a dwe antre enfòmasyon li yo nan CBP One epi bay yon foto.

0 seconds of 1 minute, 31 secondsVolume 90%

Etap 4

Aprè li fi n ranpli etap 3, benefisyè a pral resevwa yon avi sou kont li sou entènèt li a ki konfime si CBP pral ba li otorizasyon davans pou li vwayaje Ozetazini. Si li apwouve, otorizasyon sa a valab pou 90 jou.

Etap 5

Lè yon benefisyè rive nan yon pò antre, CBP pral enspekte li epi konsidere li pou yon sibvansyon libète kondisyonèl. Nan kad enspeksyon, y ap kontwole benefisyè a, pran anprent li.

Yon moun ki pral reprezante yon menas pou sekirite nasyonal oswa sekirite piblik, yo pral trete li daprè yon pwosesis ki la pou sa epi yo ka voye li bay Imigrasyon ak ranfòsman Ladwàn Etazini (ICE).

Etap 6

Anjeneral, moun ki bon nan pwogram « Humanitarian parole» la pral Ozetazini pou yon peryòd jiska 2 lane, dapre kondisyon sante ak egzijans ki aplikab yo, epi yo pral elijib pou aplike pou otorizasyon travay dapre règleman ki egziste deja.

Moun ki jwenn liberasyon kondisyonèl la ka mande otorizasyon travay nan men USCIS lè yo ranpli yon Fòm I-765, Aplikasyon pou Otorizasyon Travay, swa sou Entènèt oswa pa lapòs.

Get in Touch